Zakład Inżynieryjno-Projektowy i Rafineryjny

Obszary zadaniowe Zakładu Inżynieryjno - Projektowego:

 • projektowanie i modelowanie procesów i aparatów przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego,
 • opracowanie koncepcji projektowych nowych rozwiązań technicznych i technologicznych instalacji rafineryjno-petrochemicznych,
 • analiza techniczno-ekonomiczna projektów technologicznych,
 • wykonanie aparatury oraz badań w skali laboratoryjnej dla zleconej operacji jednostkowej,
 • wykonanie obliczeń lub przeliczeń urządzeń i aparatów z wykorzystaniem specjalistycznych programów obliczeniowych,
 • sporządzanie programu i harmonogramu testów przemysłowych,
 • przeprowadzanie testów gwarancyjnych z oceną pracy instalacji.

Aparatura:

 • standardowa aparatura laboratoryjna z możliwością ogrzania badanej próbki, o objętości 200 ml, do temperatury 500°C,
 • uniwersalny zestaw destylacyjny „LABODEST 102” przeznaczony do destylacji lekkich i średnich produktów naftowych, pod ciśnieniem atmosferycznym i pod próżnią do 5mbar.
 • zautomatyzowana aparatura do procesów wodorowych (do ciśnień 10 MPa),

Oferowane usługi projektowe i badawcze:

 • opracowanie projektów dla technologii produkcji eterów III rzędowych oraz wykonanie badań w skali laboratoryjnej i półtechnicznej:

- Etery otrzymywane na bazie metanolu: eter metylo-tert-butylowy (MTBE), eter metylo-tert-amylowy (TAME),
- Etery otrzymywane na bazie etanolu: eter etylo-tert-butylowy (ETBE), eter etylo-tert-amylowy (TAEE),

 • opracowanie projektu technologicznego dla procesu uwodornienia i odsiarczania benzyn oraz wykonanie badań procesów w skali laboratoryjnej i półtechnicznej,
 • opracowanie projektu technologicznego dla procesu destylacji ropy oraz analiza własności frakcji napędowych,
 • opracowanie projektu technologicznego dla procesu odsiarczania olejów napędowych,
 • opracowanie projektu technologicznego dla procesu reformowania benzyn,
 • opracowanie projektu technologicznego dla procesu izomeryzacji,
 • wykonanie badań nad tworzeniem się osadów w ciężkich produktach naftowych takich jak: pozostałość atmosferyczna, próżniowa, olej przepracowany w procesach podgrzewania, visbreakingu lub koksowania na standardowej aparaturze laboratoryjnej,
 • prowadzenie prac badawczych nad oczyszczaniem lekkich frakcji powstających w procesach petrochemicznych i rafineryjnych w celu wyeliminowania specyficznych zanieczyszczeń. (np. zapach, barwa),

Obszary Zadaniowe Zakładu Rafineryjnego:

 • opracowywanie technologii procesów petrochemicznych i rafineryjnych;
 • modernizacja i optymalizacja istniejących procesów technologicznych;
 • badania aplikacyjne i metody utylizacji półproduktów i produktów rafineryjnych;
 • projektowanie i modelowanie procesów i aparatów przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego oraz wyznaczanie własności fizykochemicznych mieszanin, z wykorzystaniem specjalistycznych programów obliczeniowych;
 • analiza inżynieryjno-ekonomiczna procesów technologicznych;
 • projektowanie aparatury wielkolaboratoryjnej do prowadzenia badań symulujących procesy przemysłowe;
 • nadzór nad prowadzeniem testów przemysłowych i gwarancyjnych;
 • opracowywanie technologii i receptur komponowania benzyn, olejów napędowych i opałowych;
 • usprawnianie kontroli procesów technologicznych poprzez opracowanie korelacji wiążących parametry jakości surowca z wydajnością i jakością produktów;
 • ocena technologiczna i ekonomiczna pracy instalacji petrochemicznych i rafineryjnych;
 • opracowywanie technologii produkcji specjalistycznych chemikaliów dla przemysłu naftowego;
 • opracowywanie analiz literaturowych w zakresie przemysłu rafineryjnego.

Aparatura:

 • aparatura laboratoryjna do wykonywania oznaczeń własności fizykochemicznych lekkich, średnich i ciężkich frakcji naftowych
 • aparatura laboratoryjna do wykonywania syntez chemicznych i jednostkowych procesów fizycznych
 • reaktor przepływowy do procesów bezciśnieniowych
 • wielkolaboratoryjna kolumna do destylacji ciągłej i periodycznej
 • wielkolaboratoryjna aparatura do procesów wodorowych (10 MPa)

Oferowane usługi projektowe i badawcze:
Opracowanie projektów procesowych i/lub modernizacji instalacji przemysłowych:

 • Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW)
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych (HON)
 • hydrodearomatyzacji lekkich frakcji naftowych
 • Hydroodsiarczania Gudronu (HOG)
 • Hydrokrakingu
 • Hydrorafinacji benzyn popirolitycznych
 • Rozdziału destylacyjnego frakcji naftowych
 • Odsiarczania i stabilizacji "dzikiej benzyny" i wód kwaśnych
 • Utleniania asfaltów
 • Krakingu odpadowych tworzyw sztucznych.

Wykonywanie badań:

 • symulacji ciśnieniowych, katalitycznych procesów wraz z optymalizacją
 • procesów wodorowych w tym ocena porównawcza efektywności katalizatorów
 • procesów hydroodsiarczania średnich destylatów naftowych
 • procesów adsorpcyjnych na złożach stacjonarnych
 • skuteczności działania dodatków do ropy naftowej i frakcji naftowych - środki antyosadowe, dyspersanty i inhibitory parafin, deemulgatory
 • stabilności ciężkich i lekkich olejów opałowych
 • destylacyjnego i ekstrakcyjnego rozfrakcjonowania, z możliwością testowania różnych wypełnień i pracy pod próżnią.

Wykonywanie analiz dla potrzeb realizowanych prac badawczych:

 • gęstość wg PN-EN ISO 3675,
 • skład frakcyjny wg PN-EN ISO 3405,
 • skład frakcyjny wg ASTM D 1160,
 • lepkość kinematyczna i dynamiczna wg PN-EN ISO 3104,
 • temperatura zapłonu wg PN-EN 2719,
 • temperatura mętnienia wg PN ISO 3015,
 • temperatura płynięcia wg PN ISO 3016,
 • największa wysokość niekopcącego płomienia wg PN-C-04121 (ASTM D 1322),
 • obecność merkaptanów (tioli) – test Doctora wg PN-C-04135,
 • zawartość osadów stałych metodą ekstrakcyjną wg PN-EN ISO 3735,
 • zawartości wody metodą destylacyjną wg PN-EN ISO 9029,
 • odczyn wyciągu wodnego wg PN-C-04064,
 • liczba bromowa wg PN-C-04520 (ASTM D 1159),
 • liczba zmydlenia wg PN-C-04288/07
 • liczba kwasowa wg PN-C-04288/06
 • liczba dienowa wg UOP 326
 • zawartość asfaltów twardych wg PN-C-04072,
 • lepkość względna lepkościomierzem Englera wg PN-C-04014,

W Zakładzie Rafineryjnym opracowano technologie:

 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych, wdrożona w PKN Orlen SA na instalacji o zdolności przerobowej 900 tys. t/rok;
 • Produkcji Fakcji Heksanowej, wdrożona w PKN Orlen SA;
 • Hermetyzacji Instalacji Produkcyjnych w Przemyśle Rafineryjnym, wdrożona na instalacji FKK w PKN Orlen SA;
 • Krakingu Katalitycznego (modernizacja Układu Reaktora i Reaktora), wdrożona na instalacji FKK w PKN Orlen SA;
 • Frakcjonowania Produktów Krakingu Odpadów z Tworzyw Sztucznych, przyjęta do realizacji w Zakładzie Przerobu Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu;
 • Produkcji Lepiku Asfaltowego na ciągłej instalacji na bazie ekstraktu furfurolowego i gudronu, wdrożona w Zakładach Chemicznych w Blachowni Śląskiej;
 • Produkcji Oleju Emulgującego stosowanego przy produkcji włókien poliamidowych, wdrożona w Zakładach Chemicznych w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Produkcji Oleju Emulgującego stosowanego do form dla betonu komórkowego, wdrożona w OBR PR SA;
 • Produkcji Rozcieńczalnika Oleju Opałowego, wdrożona w PKN Orlen SA;
 • Oczyszczania i Stabilizacji "Dzikiej Benzyny", wdrożona w PKN Orlen SA;
 • Odwadniania Oleju Napędowego, wdrożona w PKN Orlen SA;
 • Produkcji Nafty Grzewczej do piecyków bezkominowych, wdrożona w OBR PR SA;
 • Wytwarzania Rozpuszczalników i Nafty  Bezaromatycznej, wdrożona w Rafinerii Jedlicze SA;
 • Krakingu Odpadów Poliolefinowych;
 • Produkcji Paliwa o kodzie NATO F44;
 • Produkcji preparatów stosowanych przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego.
Biuro Telefon/Fax E-mail
Zakład Inżynieryjno-Projektowy
Dyrektor
dr inż. Janusz Pilarczyk
tel. +48 24 365 30 37
fax. +48 24 365 33 07