Zakład Analityczny

Zakład Analityczny zajmuje się wykonywaniem badań na rzecz przemysłu rafineryjnego, przetwórstwa, dystrybucji i użytkowania produktów ropopochodnych oraz ochrony środowiska. Do zakresu świadczonych przez nas usług należy pobieranie próbek paliw i biopaliw płynnych, biokomponentów, wód, ścieków oraz gleby.

Dysponujemy wysokiej klasy aparaturą kontrolno-pomiarową, spełniającą wymogi najnowszych edycji norm europejskich i światowych oraz kadrą doświadczonych i kompetentnych pracowników. Posiadamy około 400 wdrożonych metod i procedur analitycznych, w tym 120 metod akredytowanych. Są to zarówno standardy krajowe, jak i międzynarodowe oraz własne opracowania metodyczne zweryfikowane w praktyce badawczej i przemysłowej. Stosowane metody posiadają ustalony poziom niepewności.

Potwierdzeniem kompetencji Zakładu Analitycznego OBR S.A. jest Certyfikat Akredytacji Nr AB 297, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Zakres akredytacji jest systematycznie aktualizowany i rozszerzany o nowe metody badań zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami Klientów.

W celu potwierdzenia wysokiego standardu świadczonych usług analitycznych systematycznie uczestniczymy w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości uzyskując wysoką pozycję w grupie najwyżej ocenianych laboratoriów.

Wyniki prac Zakładu Analitycznego są publikowane w prestiżowych czasopismach o wysokich współczynnikach oddziaływania (np. Spectrochimica Acta Part B, Talanta, Analytical Methods, Energy & Fuels, Atomic Spectroscopy, Chemia Analityczna (Warsaw), Petroleum and Coal) i prezentowane na prestiżowych konferencjach naukowych (np. Colloquium Spectroscopicum Internationale, European Symposium on Atomic Spectrometry, Euroanalysis, Winter Plasma Conference on Plasma Spectrochemistry, Polska Konferencja Chemii Analitycznej, Konwersatorium Spektrometrii Atomowej w Ustroniu, Poznańskie Konwersatorium Analityczne „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”, konferencja „Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej").

Zakład Analityczny oferuje badania według metod akredytowanych (aktualny zakres akredytacji:  AB 297) i nie akredytowanych, w tym:

Biuro Telefon/Fax E-mail

Zakład Analityczny

Kierownik Zakładu Analitycznego
mgr inż. Hanna Laskowska
tel. +48 24 365 29 56
fax.+48 24 365 39 23
hanna.laskowska@obr.pl
Spektralna analiza pierwiastkowa
Główny Specjalista / Kierownik ds. Jakości Zakładu Analitycznego
dr hab. Zofia Kowalewska
tel. +48 24 365 34 32
      +48 24 365 29 88
+604 569 041
fax.+48 24 365 39 23
zofia.kowalewska@obr.pl