Dział IT

OBR S.A. dysponuje grupą wysokokwalifikowanych pracowników znających technologię i inżynierię chemiczną oraz podstawy ekonomii i finansów a jednocześnie umiejących programować, a co więcej - analizować procesy z punktu widzenia informatyka i budować odpowiednie algorytmy. Umożliwia to realizację oprogramowania analizującego i optymalizującego.
Spodziewając się wzrostu zapotrzebowania na usługi informatyczne, OBR S.A. zbudował własną sieć komputerową w oparciu o serwery NT, Linux i Novell, co umożliwia wdrażanie metod pracy zespołowej oraz tworzenie oprogramowania sieciowego, także klient - serwer.

Poniżej wymieniono przedsięwzięcia związane z informatyką i wykonane z udziałem OBR S.A. lub też wykonane całkowicie jego siłami

 1. Stworzenie i wdrożenie systemu gromadzenia i zarządzania danymi laboratoryjnymi ELIAS
 2. Udział Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S.A. w przygotowaniu i wdrożeniu systemu komponowania benzyn w latach 1974 - 1977
 3. Opracowanie i wdrożenie systemu planowania produkcji OSCAR. Program jest do dzisiaj stosowany w Petrochemii. Umożliwił on wprowadzenie planowania wariantowego dla różnych sytuacji produkcyjnych.
 4. Baza danych fizykochemicznych czystych składników BWL. Zawiera dane o ok. trzystu najczęściej używanych substancjach. Jest wykorzystywana przez szereg innych programów.
 5. Program obliczeń równowag ciecz-para mieszanin zdefiniowanych i frakcji naftowych RF_SRK. Program jest stosowany także w Petrochemii w Dziale Głównego Inżyniera d/s Technologii (PT), na Instalacji EMTB i Wydziale Gazowym. Metody i równania używane w tym programie są cały czas rozwijane. Wykorzystuje się dane literaturowe oraz wyniki prac prowadzonych w Ośrodku. Szczególnie skupiono się na procesach wodorowych oraz na procesach, w których niektóre składniki mieszaniny znajdują się w warunkach bliskich punktu krytycznego. Obecnie metody te wykorzystywane są we wszystkich programach powstających w OBR.
 6. Program obliczeń równowag ciecz-para mieszanin polarnych z zastosowaniem metody UNIFAQ. Program był stosowany także w Petrochemii w dziale PT
 7. Program obliczajacy kolumny destylacyjne i absorpcyjne. Pierwsza jego wersja powstała na potrzeby Petrochemii w celu optymalizacji pracy kolumn na Instalacjach reformingowych.
 8. Program symulujący pracę instalacji EMTB. Wykorzystano w nim wyniki badań nad reakcjami zachodzącymi w reaktorach oraz zmodyfikowaną w Ośrodku metodą SRK i UNIFAQ.
 9. Program KOMP modelujący proces komponowania benzyn. Jest on z powodzeniem stosowany do dziś w w PKN Orlen i w OBR S.A.
 10. Program REAC obliczający reaktor równowagowy, w którym przebiega wiele reakcji równoległych. Wykorzystano w nim wyniki badań przeprowadzonych w OBR. Stosowany był przy projektach instalacji TAME
 11. Program GAZ do obliczeń mieszanin i separatorów na Wydziale Gazowym oraz Odzysku Wodoru. Umożliwia symulację różnych sytuacji produkcyjnych, korzysta z książek analiz prowadzonych na tym wydziale i umieszczonych w sieci.
 12. OBR wykonał także ocenę możliwości produkcji benzyn w standartach europejskich wraz z programem rozwoju Petrochemii do roku 2005 z wykorzystaniem programu PIMS zakupionego przez Petrochemię.
 13. Program INSTALACJE, stosowany do gromadzenia danych o instalacjach Petrochemii. Umożliwia gromadzenie jednocześnie danych o aparatach, schematów, opisów, własności, danych analitycznych i wielkości strumieni technologicznych. Używany w Dziale Głównego Specjalisty d/s Planowania, Bilansowania i Operatywnego Sterowania Produkcją (PS) i w Dziale PT jako baza danych dla systemu PIMS oraz do analizy własności strumieni.
 14. Założenia do Management Information System dla Fundacji Aktywizacji Obszarów Wiejskich - obsługa pożyczki z Banku Światowego o budżecie 300 mln $.
 15. Założenia i wykonanie Management Information System dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - program kontroli finansów zrealizowany pod nadzorem Banku Światowego.
 16. Założenia, udział w realizacji i wdrożeniu systemu Oil Management Logging - systemu rejestracji ruchów materiałowych w PKN Orlen S.A. - w trakcie realizacji.


 

Biuro Telefon/Fax E-mail
Dział IT
Kierownik Działu IT
inż. Zbigniew Chojnowski
tel. +48 24 365 48 84