Bezpieczeństwo

Oznaczenie prowadzącego zakład:

Nazwa prowadzącego zakład

PREZES ZARZĄDU

Adres siedziby

UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK

Telefon

(24) 365 - 33 - 07

Fax

(24) 365 - 33 - 07

Strona WWW

www.obr.pl

e-mail

obr@obr.pl

NIP

774 000 14 31

REGON

141138730

 

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:

Stanowisko

Główny Specjalista ds. BHP

Telefon kontaktowy

501839118

FAX

(24) 365 33 07

e-mail

pawel.pawlowski@obr.pl

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE

 

 1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu, rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.

OBR Spółka Akcyjna w Płocku został zakwalifikowany do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz obowiązującym stanem prawnym, wynikającym z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

OBR Spółka Akcyjna prowadzi działalność w trzech obszarach: produkcyjnym, badawczym i naukowym. Podstawą działalności są technologie opracowane z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki. OBR S.A. w ramach działalności badawczej prowadzi badania naukowe, prace badawczo – rozwojowe, projektowe, wdrożeniowe i techniczno – usługowe z zakresu przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. OBR S.A. jest producentem następujących podstawowych substancji: benzyna lotnicza, rozpuszczalniki, dodatki do paliw i biopaliw, inne paliwa, chemikalia ochronne oraz wyroby z tworzyw sztucznych. Rodzaje zagrożeń jakie mogą wystąpić związane są z:

 • stosowanymi substancjami;
 • operacjami procesowymi;
 • rozmieszczeniem urządzeń i obiektów;
 • transportem wewnątrzzakładowym;
 • sąsiadującymi obiektami

 

 1. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe
  do przewidzenia.

 

Lp.

Nazwa zagrożenia*

Skutki**

1.

pożar

podrażnienia, poparzenia, straty środowiskowe,

2.

wybuch

urazy pracowników i osób czasowo przebywa-jących na terenie firmy, straty środowiskowe,

3.

wyciek do środowiska

straty środowiskowe oraz materialne

 

*     wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.

**   skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.

 

 1. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.
 • Państwowa Straż Pożarna: Kierujący zakładem (zastępca lub inspektor ds. bhp i ochrony środowiska) w razie stwierdzenia wystąpienia awarii przemysłowej przekazuje natychmiast zawiadomienie o tym fakcie do Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Płocku oraz do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dane przekazane do organów administracji państwowej muszą uwzględniać informacje:
 • okoliczności awarii;
 • o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią;
 • umożliwiających dokonanie oceny skutków awarii dla ludzi i środowiska;
 • o podjętych działaniach ratunkowych, a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie jej powtórzeniu;

Miejskie Stanowisko Kierowania PSP w Płocku:    24 366 78 00; 24 366 78 01; 24 366 78 02;                                                 

 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: Kierujący zakładem (zastępca lub inspektor ds. bhp i ochrony środowiska) w razie stwierdzenia wystąpienia awarii przemysłowej przekazuje natychmiast zawiadomienie o tym fakcie do Wojewódzkie Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku. Dalej informacje ze stanowiska kierowane są do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

.

 1. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

W przypadku wystąpienia zdarzeń awaryjnych mogących skutkować poważną awarią przemysłową personel OBR Spółka Akcyjna:

 1. Zmienia organizację pracy poprzez stosowanie się do zaleceń przełożonego i przy ścisłym współdziałaniu ze sobą wzajemnie.
 2. Stosuje sprzęt ochrony osobistej lub pozostawia go w gotowości do użycia.
 3. Stosuje zalecenia wynikające z instrukcji:
 • stanowiskowej;
 • technologicznej;
 • awaryjnej;
 • przeciwpożarowej;
 • procedurą gotowości reagowania na wypadki i awarie;
 1. Dokonuje zabezpieczenia tej części armatury i urządzeń, które mogą zwiększać skutki awarii, w szczególności dla życia i zdrowia.
 2. Systematycznie kontroluje i obserwuje urządzenia, w tym aparaturę sygnalizacyjno – pomiarową.
 3. Stosuje się do zaleceń przełożonych.
 4. Planuje sposób ewentualnej ewakuacji lub stosuje się do wydawanych zaleceń i komunikatów służb ratowniczych w tym udaje się na miejsce punktów zbornych celem ewakuacji z zagrożonego terenu.

 

Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie

OBR SPÓŁKA AKCYJNA

Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz
sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Sygnały alarmowe (alarmy):

Alarm chemiczny – modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty - dźwięki 10s, przerwy 25–30s.

Odwołanie alarmu – dźwięk ciągły trwający trzy minuty;

 

 1. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych.

 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA

 

 1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, np..:
 • unoszący się dym;
 • wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych;

należy:

 • udać się do domu;
 • pozamykać wszystkie drzwi i okna;
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji w przypadku usłyszenia sygnału alarmowego lub komunikatu o konieczności opuszczenia budynku;

 

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI

 

 1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania, zachowując spokój, bezzwłocznie:
 • pozamykaj wszystkie okna i wyłącz wszystkie odbiorniki elektryczne i urządzenia gazowe;
 • zabierz dokumenty i ciepłą odzież;
 • opuść mieszkanie i udaj się do wyznaczonego miejsca zbiórki;
 • otocz szczególną opieką dzieci i osoby starsze;
 1. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
 2. Przemieść się z miejsca zbiórki do wyznaczonych miejsc tymczasowego pobytu, wykorzystując udostępniony środek transportu

 

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.

Pamiętaj akcja ratownicza trwa!

 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH, POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH

NAZWA JEDNOSTKI

ADRES

NUMERY ALARMOWE

UWAGI

Państwowa Straż Pożarna w Płocku

09-402 Płock
ul. Wyszogrodzka 1a

998

112

Najbliższa terenowo jednostka organizacyjna PSP

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

ul. Polna 1

00-622 Warszawa

tel. (22) 31 99 106

fax. (22) 84 40 072

Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa – dyżury 24h

 

UWAGA!!!

UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK
POWSTANIA ZAGROŻENIA

 

Instrukcję opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie we współpracy z prowadzącym zakład o dużym/zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej OBR SPÓŁKA AKCYJNA.