Benzyna lotnicza 115/145

Charakterystyka
 
Benzyna lotnicza jest mieszaniną węglowodorów, otrzymaną z zachowawczych i wtórnych procesów przeróbki ropy naftowej. Do benzyny dodawane są dodatki przeciwstukowe, barwiące, przeciwutleniające, antyelektrostatyczne.
 
Zastosowanie
 
Benzyna lotnicza jest stosowana do napędu lotniczych silników tłokowych.
Produkt spełnia wymagania WT-15/OBR PR/PD/104.

Właściwości
 
wg WT-15/OBR PR/PD/104 wydanie I
 
Lp.
Rodzaj wymagania
J.m.
Wymagania
Metoda badania
1.
Gęstość w temp. 15°C
kg/m3
Podawać wynik
ASTM D 4052
ASTM D 1298
2.
Barwa
-
purpurowa
ASTM D 2392
3.
Wygląd zewnętrzny
-
Klarowna, jasna ciecz, bez cząstek stałych i nierozpuszczonej wody w temp. otoczenia
wg p.4.2.2.
WT-15/OBR
PR/PD/104
ASTM D 4176
4.
Właściwości przeciwstukowe
liczba oktanowa motorowa, LOM
LOM Lean rating – aviation method
Liczba wyczynowa *
 
-
-
-
 
Min. 115
Min. 145
-
 
ASTM D2700
ASTM D 909
5.
Skład frakcyjny :
- temp. początku destylacji
°C
Podawać wynik
ASTM D  86
- 10% obj. destyluje do temp.
°C
Max 75
- 40% obj. destyluje do temp.
°C
Min 75
- 50 %obj. destyluje do temp.
°C
Max 105
- 90% obj. destyluje do temp.
°C
Max 135
- koniec destylacji
°C
Max 170
- wydajność
% (v/v)
Min 97
- pozostałość
% (v/v)
Max 1,5
- straty
% (v/v)
Max 1,5
Suma temperatur oddestylowania
10% obj.+50% obj.
°C
Min 135
6.
Zawartość siarki
% (m/m)
Max 0,05
ASTM D 2622
ASTM D 1266
ASTM D 5453
7.
Zawartość ołowiu
g Pb/l
Max 1,28
ASTM D 5059
ASTM D 3341
8.
Wartość opałowa
MJ/kg
Min 44,0
ASTM D 4529
ASTM D 3338
9.
Temperatura krystalizacji
°C
Max -60
ASTM D 2386
ASTM D 7153
10.
Działanie korodujące na miedź,
przez 2h w temp. 100 °C
Stopień
korozji
Max 1
ASTM D 130
11.
Zawartość żywic obecnych
mg/100 ml
Max 3
ASTM D 381
12.
Oddziaływanie z wodą
zmiana objętości
ml
Max 2
ASTM D 1094
13.
Przewodność elektryczna
w temp. 20°C
pS/m
50 ÷ 450
ASTM D2624
14.
Prężność par w temp. 37,8 °C
kPa
38,5 ÷ 49
ASTM D 5190
ASTM D 5191
15.
Liczba jodowa
g J2/100g
Max 2,0
PN-82/C-04068
16.
Kwasowość
mg KOH/
100cm3
Max 0,3
PN-85/C-04066
17.
Zawartość węglowodorów
aromatycznych
% m/m
Min 5
ASTM D 1319
PN EN 15553
18.
Oznaczanie odporności na utleniane
– metoda okresu indukcyjnego  
 
Godz.
 
Min 12
 
PN ISO 7536
19.
Stabilność oksydacyjna w t= 100 °C,
przez 16 h
Zawartość żywic potencjalnych
Zawartość osadu
 
mg/100 ml
mg/100 ml
 
Max 6
Max 2
 
ASTM D 873

* Oznaczenie liczby wyczynowej należy wykonać raz na kwartał.